Projekten

Hoe sjogge tunen fan Linum der út? Hjirûnder folgje foarbyldtunen met in grut ferskaat, dy’t yn de rin fan de jierren oanlein binne. Fan in lytse stedstún oan’t grutte bedriuwstunen. Fan strakke nijmoadrige tunen oant romantyske lânlike boerehiemen. Linum byld him alle plakken yn om foar jo in nijsgjirrich túnûntwerp te meitsjen. ‘Sûnder ferbylding gjin tún!’, hat Simon Vinkenoog silger ea ris sein!