LINUM túnfoarmjouwing en advys

LINUM túnfoarmjouwing en advys is in buro foar túnûntwerp, beplantingsplan en detaillearring yn Ljouwert. LINUM ûntwerpt en sketst plannen, dy't bydrage ta it moaier meitsje fan de romte om jo wente of bedriuw hinne. It is foar LINUM in útdaging om jo winsken en ideeën te bondeljen ta in passend ynrjochtingsplan, wêr't de eigenheid fan it plak by yntakt bliuwt. LINUM bringt balâns yn ta begripen: tiidleazens en eigenheid. It funksjoneel wêzen, útstrieling, stylskaaimerken, arsjitektuer, sfear en emoasje binne mei beskiedend om ta in goed trochtochte kar te kommen foar de ynrjochting fan jo tún. De faktor 'tiid' makket de úteinlike tún.

Dizze Frysktalige side is mei mooglik makke troch finansjele stipe fan de provinsje Fryslân.