Famyljetún by jierren '70 wenning

 

Foar kunde yn ‘e Krekenbuert yn Swolle de opdracht om in smûke famyljetún te ûntwerpen, dy’t oanslút by de sfear fan dizze jierren ’70 ‘blomkoalwyk’.

 

Famyljetún

Yn de sinnerike eftertún wurdt faak bûtensitten, dêrfandinne dat in grutte famyljebank tagelyk in lisbed it sintrale plak foarmet. Ut ‘e wente wei berikt men oer in ‘terra-kleurige loper’ fan in grutformaat tegel, rjocht oriïntearre foar de bûtendoar oer. Dy útnûgjende loper ferbynt tagelyk beide ôfsûnderlike terrasromten.

 

Bylzen en betontegel

Ympregnearre bielsen dy’t yn de oanlis fan dizze wyk folle en net genôch tapast binne, binne nei renovaasje weromkommen, mar dan yn de foarm fan ferhege houtene opslútrannen fan duorsum ikehout. De fluorring ienfâldich fan jitten betonstien mei as kontrast oerfloedige beplanting besteande út fine blêdteksturen en blossemaksinten it hiele jier troch. It gehiel slút sa goed oan by de griene útstrieling fan dizze grienrike wyk.

 

Op ‘e nij brûke

Ut it eachweid fan duorsumens binne tegels en stiennen út de foarige tún oplûge op ‘e nij brûkt om sa it hichteferskil mei it iepenbiere paad op te heinen. Dat mei de filosofy fan ‘ekotekt’ Louis le Roy (1924-2012).

 

Skaadrike foartún
Yn ‘e foartún set de oerfloedige beplanting him troch. By de oanlis is besletten om de figebeam (Ficus) in prominint plak te jaan. Wannear’t moarns oan dizze kant de earste sinnestrielen him oantsjinje binne de bewenners hjir te finen. In tún dy’t ienkear yngean wurdt ferheardens opropt.