Frijwarjenklausule

Kopyrjocht

Teksten, foarmjouwing, ôfbyldings, ûntwerpen, foto's en oare aitems op dizze side binnen eigendom fan LINUM en falle ûnder beskerming fan it auteursrjocht. Kopyen, oanpassings, oersettings, bewurkings, wizigings fan it gehiel of fan in part fan dizze side, yn hokker foarm of op hokker wize dan ek, binne strang ferbean, útsein wannear't tefoaren skriftlik troch LINUM tastimming ferliend is.

Frijwarjenklausule

De troch LINUM oerlange ynformaasje is ûntliend oan boarnen dy't betrouber achte wurde meie, mar foar de krektens en folsleinens dêrfan kin net ynstean wurde. De oerlange ynformaasje is inkeld en allinne yndikatyf en kin op alle stuiten sûnder fierdere oankundigings wizige wurde.

Oan de oerlange ynformaasje kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

Ginnerale betingsten

Klik hjir foar de ginnerale betingsten túnûntwerpburo LINUM