voorjaarsbollen

Maaitiidsblomkjen docht wat mei minsken

De moanne ferbrewaris wie kâld en wiet mei hjir en dêr in eigensinnich ferklomme liderke. It rêstigere waar wie noch mar krekt werom, frekwintere sinnestrielen ferwaarmden it ierdoerflak mei al gefolgen; de bolgewassen brûsten de grûn út.

Dat ek yn ús samlik hofke wêr’t de túnfoarmjouwer  wennet. Yn it lette neijier fan 2019 hawwe wy hjir tûzenen bollen plante, dêr’t Linum in spesjale gearstalling foar betocht hat. Sjoch it effekt no! Fêste bewenners en nijsgjirrige besikers rinne geregeldwei even by de plantefakken del mei in wolfernoege gesichtsekspresje.

Dat kleurige maaitiidsbyld jout in beskate enerzjy. Soks kinne wy yn dizze ûnwisse tiid hiel goed brûke.

 

Maaitiidsblomkjen docht wat mei minsken!

beplantingsplan LinumAnemone blanda 'White Splendour' narcissus 'Jetfire'bollen met vaste plantenBollen onder boomspiegeltuin ontwerpen Linumbollen en knollenplansneeuwroem en rode boerenkool